Adatkezelési tájékoztató

  1. BEVEZETÉS

Az ILOCKEDYOU kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését szolgálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); – 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); – 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); – 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); – 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

  1. JÁTÉKHELYSZÍNI ÉS INTERNETES ADATKEZELÉSEK

 

3.1. Az ILOCKEDYOU.hu HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a felhasználó eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése. Az adatkezelés időtartama: egy hónap. A szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. : NAIH145664/2018 .

 

3.2. MARKETING, HÍRLEVÉL ÉS PIACKUTATÁS

A szolgáltató elektronikus hírleveleket küld ügyfeleinek. Az adatkezelés célja: az ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, választott játékhelyszín, név, e-mail cím, a megrendelés időpontja, hírlevél küldéséhez/direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: – a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, – egyéb adatok tekintetében öt év, – a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: info@ilockedyou.hu

 

 

3.3. ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során kérdés merülne fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldalon található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A szolgáltató minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

 

  1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, fióktelepein és adatfeldolgozóinál, szolgáltató szerver-központjában találhatók meg. A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket biztonságosan kezeli, és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

  1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: ILOCKEDYOU, Ahmed Kejid Gamal

Székhely: 1066 Budapest Zichy Jenő 45

Adószám: 68917810-1-42

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH145664/2018 .

 

  1. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

 

Név: ILOCKEDYOU, Ahmed Kejid Gamal

Székhely: 1066 Budapest Zichy Jenő 45

Adószám: 68917810-1-42

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH145664/2018 .

 

Az adatfeldolgozók tevékenysége: adatok tárolása, értékelése, elemzése, rendszerezése, szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési-bonyolítási feladatok ellátása és biztosítása, honlap üzemeltetése, kapcsolattartás az érintettekkel, panaszkezelés. A szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.